Oxbow Bend Teton Nat. Park #6191 Next

Oxbow Bend Teton Nat. Park #6191